Program
Sem vložte podnadpis

 • Volební program KDU-ČSL na období 2015-2018

Jsme stranou otevřenou a dáváme příležitost svým členům, ale i nečlenům ochotným zapojit se do veřejného života.

Ve volebním období budou zástupci KDU-ČSL prosazovat:

V oblasti školství a kultury

 • s podporou členů vlády za KDU-ČSL se pokusíme prosadit výstavbu budovy České pošty na hronovském náměstí
 • podporovat všechny kulturní a společenské akce směřující k rozvoji duchovních hodnot
  a zlepšení vztahů mezi lidmi
 • usnadnit zájmovým sdružením a spolkům pořádání akcí v Sále Josefa Čapka zvýhodněním ekonomických podmínek
 • věnovat potřebnou péči drobným památkám, především však získat prostředky
  na rekonstrukci "Tvrze" a pomoci najít způsob jejího smysluplného využití
 • věnovat pozornost údržbě a vybavení všech školských zařízení v majetku města

V oblasti výstavby a investic

 • na budově Jiráskova divadla provést opravy vnějších omítek, střešní krytiny a klempířských prvků
 • zpracování projektu k dokončení přístavby JD a a jeho případnou realizaci
 • pokračovat v opravách a rekonstrukcích místních komunikací a chodníkových těles
  na celém území Hronova, to znamená nejen v centru , ale i v jeho okrajových částech
  (V. Dřevíč, Rokytník atd.)

V oblasti tělovýchovy a sportu

 • podporovat dotační politiku města formou příspěvků sportovním organizacím (zvýhodňovat sportovní oddíly, které pracují s mládeží a výkonnostní sport)
 • během volebního období provést opravy a rekonstrukci areálu fotbalového stadionu (hlavní tribuna obvodová zeď atd.)
 • zadat vyprojektování parkové úpravy prostoru u Kalinova domu

V oblasti životního prostředí

 • zabezpečit pomoc pro obyvatele V. Dřevíče, Rokytníka, M. Čermné a Žabokrk při řešení problému čištění odpadních vod (doplněním - případně budováním nové ČOV). Půjde
  o právní poradenství ze strany města a hledání množnosti finančního příspěvku
  dle rozpočtových možností na základě individuálních žádostí
 • nadále zabezpečovat a zkvalitňovat pravidelný, kapacitně dostatečný svoz tříděného odpadu a poskytovat veřejnosti služby sběrného dvora
 • udržovat čistotu a pořádek a důsledně ukládat za případné přestupky v této oblasti sankce (městská policie)

V oblasti bezpečnosti

 • získat prostředky na instalaci kamerového systému ve městě - umístit kamery na odborně vytypovaných místech a lépe tak chránit bezpečnost občanů a městský i soukromý majetek
 • zajištění a udržení dobré praxe ve spolupráci státní a městské policie ve městě při akcích místního charakteru
 • instalovat zařízení na měření rychlosti v katastru obce, především na silnici č. 303 th,
  na průjezdu Police n. Met. - Náchod
 • montáž zpomalujících pásů-retardérů na vybraných místěch města v rámci Besip - nebo semafor spřažený s radarem
 • pro zlepšení informovanosti občanů města obnovit rozhlas ve městě formou bezdrátového zajištění! Městský rozhlas je operativním informačním prostředkem v případě živelných událostí, akcí města, informování veřejnosti o omezeních, vyhlášení pátrání a o dalších záležitostech

V sociální oblasti

 • zachovat do budoucnosti oba domy s pečovatelskou službou - Kalinův dům a Hedvábnice
 • pečovatelskou službu poskytovat, případně rozšiřovat dle potřeb občanů
 • organizovat pod patronátem města akci "NEBÝT SÁM", tj. zajištění návštěv dobrovolíky osamělým lidem v jejich domovech, nebo v Domově odpočinku ve stáří Justynka a DD Malá Čermná

Nejsme političtí trampové, jsme strana tradičních lidských hodnot

Město patří všem občanům - pojďte do toho s námi - budeme vám naslouchat